Friend GET Friend 

Friend GET Friend 

Friend GET Friend

แนะนำธุรกิจแฟคตอริ่ง

วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560

รับฟรี!! 2 ต่อ*

สิทธิพิเศษสำหรับ คู่ค้าและซัพพลายเออร์ กลุ่มบริษัท TRUE, CP

ต่อที่ 1 รับฟรี!!* 

แนะนำทุกๆ 3 ราย 3,000บาท
• เมื่อผู้ถูกแนะนำมาสมัครใช้บริการ, ผ่านการอนุมัติวงเงิน และเปิดบัญชีแฟคตอริ่ง

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม++* 

รายละ… 1,000 บาท
• เฉพาะครั้งแรกของการมียอดโอนสิทธิ์เรียกร้องของผู้ถูกแนะนำภายใน 30 ธันวาคม 2560

*ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เพื่อนแนะนำเพื่อน สำหรับ ลูกหนี้การค้า บริษัทกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ เท่านั้น” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลา รายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้ • รายการส่งเสริมการขายจัดขึ้นโดย บริษัท แอสเซนด์ นาโน จำกัด (“บริษัท”) • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายใต้ระยะเวลา รายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลารายการ ส่งเสริมการขายนี้ • รายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถูกแนะนำที่เป็นลูกหนี้ทางการค้าบริษัทกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ และยังไม่เคย สมัครใช้บริการแอสเซนด์ นาโน แฟคตอริ่ง และมีการทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องภายในระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น • การพิจารณาอนุมัติวงเงินและการโอนสิทธิเรียกร้องให้ เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลพินิจของบริษัทเท่านั้น หากผู้ถูกแนะนำไม่ผ่านการอนุมัติวงเงินแฟคตอริ่ง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย • ผู้ เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ยอมรับว่าการสมัครใช้บริการแอสเซนด์ นาโน แฟคตอริ่ง และยอดการโอนสิทธิเรียกร้องที่กระทำภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถ ยกเลิกได้ • บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้แนะนำที่ผู้ถูกแนะนำได้ให้ไว้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการ ขายนี้ โดยผู้ที่มี่สิทธิ์ได้รับรางวัลต้องชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด • รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถ โอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับบุคคลอื่น • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย, เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย,วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัลและรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่ สิ้นสุด • การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลยกเลิกการให้ของรางวัลแก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลและ/หรือ ดำเนินการอื่นใดหาก บริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ได้รับของรางวัล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

สมัครออนไลน์

แอสเซนด์ นาโน แฟคตอริ่ง

PROMOTION

2017-12-27T17:17:00+00:00