มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2564)

By |2021-02-02T11:35:52+07:00June 30th, 2020|announcement|0 Comments

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ 1 สิงหาคม 2563

By |2020-08-07T17:03:47+07:00April 22nd, 2020|announcement|0 Comments

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ 1 สิงหาคม 2563

By |2020-08-20T01:09:33+07:00April 22nd, 2020|announcement|0 Comments